תנאי שימוש

מגזין מדור לדור
1
. מבוא
1.1 . השימוש באתר https://medorledor.co.il / שהינו אתר מ גזין אינטרנטי למשפחה
המיועד לכל הדורות במשפחה ומכיל תכנים איכותיים ומעניינים בתחומי חיים
ופנאי שונים . )להלן: "האתר" או "השירות"( הינו כפוף לתנאי השימוש
המפורטים להלן )להלן: "תנאי השימוש"( לרבות האמור במדיניות הפרטיות
ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך )להלן:
"המשתמש" או " המזמין"( לתנאים כאמור.
1.2
. השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר
כשירים משפטית או לתאגידים.
1.3
. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, יהודית
לוטואק, מס' עוסק 014729545 )להלן: "המפעילה"( לבין כל אדם ו/או ישות
הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באתר מהווה
הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך
מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את
הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
1.4
. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בו
לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע
אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את
הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
1.5
. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד
באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן
את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה
כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם
באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך
מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות . אם אינך
מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.
1.6
. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים
ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש
מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל
סוג שהוא.
1.7
. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם,
הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה
ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו
ויחולו הוראות תנאי השימוש.
1.8
. מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר
במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על
כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
1.9
. השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש
לרבות רכישת מוצרים בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות
שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה
שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
1.10
1.10 . בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה
בדוא"ל שכתובתו היא [email protected] .
מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות
המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא
יהיו טענות נגדה בשל כך.
2
2 . הגדרות
"התוכן" משמעותו האתר, מידע על מוצרים, תכנים, התמונות ו/או צילומים,
הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור, ההצגה ואופן ההצגה של המידע
וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.
"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים
קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או
תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעיל ה מעת לעת
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא
בשליטתה הישירה של המפעילה.
"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי
המפעילה לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך
ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
"מוצרים", משמעותם כל המוצרים המופיעים באתר אשר זמינים למכירה.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על
ידך ו/או הנאספים על ידי המפעיל ה במהלך השימוש באתר.
3
3 . על תנאי השימוש
3.1
3.1 . תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם
ומובהר כי המפעיל ה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים
אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל
המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה
כלשהי כלפי המפעילה.
3.2
3.2 . מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעיל ה. פרסום המופיע על ידי
כל צד שלישי באתר, ככל ויופיע, אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה
לגבי נכונות או כדאיות השירות ו/או המוצרים המפורסמים על ידי צד שלישי
כאמור.
3.3
3.3 . הגישה לאתר והשימוש בו הינם כיום ללא עלות. עם זאת המפעילה שומרת לעצמה
את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי כל שימוש באתר
ובשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין אם בשלמותו, יהיה כרוך בתשלום מצדו של
המשתמש ושומרת על זכות ה לשלב מרכיבים נוספים באתר אשר עשויים להיות
כפופים לתשלום מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעיל ה בשל
כך.
3.4
3.4 . המפעילה משתדלת לוודא כי כל הפרטים, התיאורים, התמונות ו המוצרים
המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור
או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשירכם עלול
להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין השאר, מהגדרות התצוגה
ואיכות המסך במכשירכם, ובכל מקרה יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות
באתר הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות
באופן כלשהו את המפעילה.
4
4 . אחריות והיעדר אחריות
4.1
4.1 . המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו
תקינים ו/א ו יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים
באתר של המפעילה אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני
והמפעילה אין כל שליטה על תוכן כאמור, ועל כן המפעילה לא תישא בכל אחריות
בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או
ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע
והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור
הקיימים באתר.
4.2
4.2 . המפעילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר לרבות,
אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו
ו/או בידיעתו של המזמין ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או
הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב
מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.
4.3
4.3 . המפעילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה
משימוש במוצרים זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של המפעילה
ובכפוף להוראות הדין. במקרה זה גובה האחריות של המפעילה יהא מוגבל ולא
יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.
4.4
4.4 . אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים
שלישיים אשר עשויים להופיע באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש
בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו
במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה
לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
5
5 התחייבויות המשתמש
5.1
5.1 המשתמש מתחייב כלפי המפעיל ה כי לא ישלח דרך האתר לכל צד ג' שפרטיו
מופיעים באתר ו/או המפרסם דרך האתר לרבות החברה ו/או משווקים וכיוצ"ב
כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות
קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי
או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על
פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או
תאגיד ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום
הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה;
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות
מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או
תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני,
מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; כל מידע
המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע
במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמשווקים בפרט.
5.2
5.2 במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או
מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעיל ה
תהא רשאית לפעול כנגד המשתמש לרבות באמצעות חסימתו משימוש באתר ללא
כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתם, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד
המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה,
בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה
שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
6
6 . קניין רוחני
6.1
6.1 . כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות
היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל
זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, המתכונים, המנות, לרבות שמותיהן,
סדר הצגתן או הופעתן באתר כמו גם התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו
ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי למפעילה.
6.2
6.2 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור,
ההצגה ואופן ההצגה של המידע, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר הנם
בבעלותה הבלעדית של המפעילה.
6.3
6.3 . אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או
להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע,
העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת
אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
6.4
6.4 . המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים
המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או
פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים
או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות
ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום,
הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת
ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
6.5
6.5 . הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות
וצילומים אשר מופיעים באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות
כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי
תוכן כאמור )להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"(. המפעילה אינה טוענת לזכויות
בעלות ואינ ה נוטל ת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר.
המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אות ו
בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים
השלישיים.
6.6
6.6 . המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים
על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי
בתום לב ניתן לדווח למפעילה על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל אשר פרטי ו
מופיעים בתנאי שימוש אלה.
7
7 . פרסום תגובו ת
ייתכן ובאתר המפעילה יופעל בלוג ו/או אפשרות לפרסם תגובות. על מנת לאפשר את קיומו
של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא
באתר, רשאית מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם
ולמנוע פרסומם.
למען הסר ספק, אין לפרסם באתר:
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים
וסימני מסחר;
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב,
קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא
תשלום או הרשמה כאמור;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או בעל אופי
טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
8
8 . שימוש במידע פרטי ואבטחה
8.1
8.1 . המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות
ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.
8.2
8.2 . האתר של המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר
מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות
המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש
בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים
ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל
דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת
הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
9
9 . שיפוי
על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה,
חברות האם שלה, גופים הקשורים אלי ה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה,
בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים של ה, ומיופי
כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה )לרבות שכ"ט עו"ד( עקב או בקשר
עם: ) 1 ( רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; ) 2( שימוש בשירות על יד י
המשתמש; ) 3( נתוני המשתמש; ) 4( הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; ) 5 )
שימוש על יד י המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד
המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
10
10 . דיוור ישיר
10.1
10.1 . המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת
דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, מבצעים, הטבות אישיות,
תזכורות בדבר מימוש עסקה )שביצועה החל באתר המפעילה אך לא הושלם( ועוד
הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה
השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים )להלן: "דיוור ישיר"(.
10.2
10.2 . בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר
מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה
לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל
דברי פרסומת.
10.3
10.3 . יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל
דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר
יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
10.4
10.4 . למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין
לרבות הוראות חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"ב – 1982 .
11
11 תקופה וסיו ם .
11.1
11.1 . הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד
לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.
11.2
11.2 . המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: ) 1( המשתמש הפר
הוראה מהוראות הסכם זה )או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון
לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם(; ) 2( המפעילה תידרש
לעשות כן על פי דין )למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי(.
11.3
11.3 . המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות
להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש
אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים
והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
11.4
11.4 . המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים ו/או
אספקת הספרים ו/ או המוצרים או חלק מ הם באתר, ללא מתן הודעה מראש ולפי
שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית
כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
11.5
11.5 . למניעת ספק, ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר
סיום ההסכם.
12
12 . כללי, סמכות שיפוט והודעות
12.1
12.1 . תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים
וגובר ים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו.
אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה
בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור
כאמור.
12.2
12.2 . המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS , והמשתמש מסכים ומאשר
כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל
נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין
שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג
באתר.
12.3
12.3 . על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל
עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר
ראשון לציון בלבד.
12.4
12.4 . כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו עם שליחתו בדואר
אלקטרוני כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה שניתן מטעם המפעילה.